top of page

GTE นั้นสำคัญไฉน


Genuine Temporary Entrant หรือ GTE เป็นเอกสารที่ต้องใช้สำหรับนักเรียนต่างชาติในการขอวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลีย GTE เป็นจดหมายที่ผู้สมัครวีซ่าต้องคำชี้แจงอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องมาศึกษาในออสเตรเลีย ไปจนถึงบอกเล่าประวัติการศึกษาของตนเอง และ/หรือประวัติการทำงานปัจจุบัน แผนการทำงานในอนาคต และเหตุที่คอร์สเรียนในออสเตรเลียจะมีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเอง


เจ้าหน้าที่ Department of Home Affairs ของออสเตรเลียจะใช้ GTE เพื่อประเมินว่าผู้สมัครมีเจตนาที่แท้จริงในการเข้ามาในออสเตรเลียเพื่อการเรียนจริงๆ และมีความมุ่งมั่นในการกลับไปทำงานในประเทศตัวเองหลังเรียนจบ เพราะทางการออสเตรเลียต้องการแน่ใจว่าวีซ่านักเรียนถูกใช้อย่างถูกจุดประสงค์ และเฉพาะนักเรียนที่มีความตั้งใจจริงที่จะกลับไปประเทศของตนหลังจบเท่านั้นที่จะได้รับวีซ่านักเรียน


องค์ประกอบของวีซ่านักเรียน ได้แก่

1. เหตุผลที่เลือกเรียนในออสเตรเลีย: ใน GTE ควรอธิบายว่านักเรียนเลือกเรียนในออสเตรเลียเพราะเหตุใด ออสเตรเลียมีความพิเศษอย่างไรที่แตกต่างจากประเทศตัวเองหรือประเทศอื่น และคอร์สที่เรียนสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนและการงานในอนาคตอย่างไร

2. ความผูกพันกับประเทศบ้านเกิด: นักเรียนต้องแสดงหลักฐานเชื่อมโยงความผูกพันกับประเทศบ้านเกิด เช่น ครอบครัว การถือครองทรัพย์สินหรือที่ดิน โอกาสในการทำงาน เพื่อเป็นการแสดงว่าเรามีแนวโน้มที่จะกลับประเทศหลังเรียนจบในออสเตรเลีย

3. ความสามารถทางการเงิน: ใน GTE ต้องแสดงถึงความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในการเรียนและใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้โดยไม่พึ่งพาการจ้างงานที่ผิดกฎหมายหรือการพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐในออสเตรเลีย

4. โอกาสในการถูกจ้างงาน: สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเขียนอธิบายให้เห็นภาพว่าคอร์สที่เราเลือกเรียนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน การถูกจ้างงาน หรือการเลื่อนขั้นอย่างไร เช่น อธิบายว่าหากเรียนคอร์สนี้ไป จะช่วยให้สามารถสมัครงานที่ได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นต้น

5. ความสัมพันธ์ของคอร์สเรียนกับงานหรือประวัติการศึกษาที่ผ่านมา: นักเรียนจะต้องอธิบายให้ได้ว่าคอร์สที่เลือกเรียนมีความสอดคล้องกับประวัติการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร และความรู้ที่ได้เกี่ยวของกับงานที่เราเลือกทำในอนาคตอย่างไรบ้าง เช่น คอร์ส General English จะช่วยให้เราสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าต่างชาติได้ดีขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น


การเขียน GTE อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคลตามองค์ประกอบข้างต้น และข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงและแสดงเจตนารมณ์ที่ถูกต้องในการไปเรียนต่อในออสเตรเลีย ดังนั้น การใช้เอเจ้นท์ในการเขียน GTE เพราะมีความคุ้นเคยกับข้อกำหนดของ Department of Home Affairs และมีประสบการณ์ในการเขียนอธิบาย GTE ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบุคคลนั้นๆ อย่างละเอียดรัดกุม เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่บางคนถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะให้ข้อมูลที่คลุมเครือ ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่สามารถอธิบายเหตุผลว่าเรียนไปทำไม หรือไม่อธิบายชัดเจนว่ามีเป้าหมายที่จะกลับประเทศของตนได้


นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถตรวจสอบ GTE เพื่อให้ปราศจากข้อผิดพลาดเรื่องไวยากรณ์และการสะกดคำ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินคำขอวีซ่าของผู้สมัครได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้เอเจ้นท์จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยเขียนอธิบาย GTE ให้เราได้วีซ่ามาครอง

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page