top of page

CoE ถูกยกเลิก ส่งผลอย่างไร


หนึ่งในเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าเพื่อมาเรียนที่ออสเตรเลียที่ขาดไม่ได้เลย คือ Confirmation of Enrollment (CoE) ซึ่งเป็นหนังสือที่ออกโดยสถาบันการศึกษาให้แก่ผู้สมัครเรียน เมื่อคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ผ่านเกณฑ์ เพื่อยืนยันว่า “คุณมีความตั้งใจที่จะเรียนต่อที่ออสเตรเลีย” จริงๆนะ และเมื่อยื่นวีซ่า คุณต้องแนบ CoE เข้าไปด้วย ไม่มี coE ก็ไปต่อไม่ได้


ใน CoE จะบอกรายละเอียด อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตรที่เรียน วันเริ่มและวันสิ้นสุดของหลักสูตร รหัสนักศึกษา ประกันสุขภาพ


เมื่อวีซ่าผ่านแล้วเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลีย  คุณต้องรักษาสถานะของ CoE ให้มั่นคงจนกว่าจะเรียนจบ หากคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การถูกยกเลิก CoE โรงเรียนก็จะแจ้งไปยังอิมมิเกรชั่นว่ายกเลิก CoE ของคุณแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ....วีซ่านักเรียนถูกยกเลิกนั่นเอง


เหตุผลที่ CoE ถูกยกเลิก จากฝั่งผู้เรียน

 1. ไม่เริ่มเรียนตรงตามเวลา: หากคุณไม่เริ่มเรียนตามที่ CoE ระบุไว้ โรงเรียนอาจจะยกเลิก CoE ของคุณได้ เว้นแต่คลาสเริ่มช้ากว่ากำหนดเพราะเกิดจากปัญหาของฝั่งผู้สอนหรือโรงเรียนเอง

 2. ขาดเรียนบ่อย: โดยทั่วไปแล้ว ผู้เรียนควรเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% หากคุณจำเป็นต้องขาดเรียนก็จะต้องมีเหตุผลที่จำเป็น เช่น ป่วย นัดพบแพทย์ (อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วย) หรือลากลับไทยกระทันหันเพื่อดูใจญาติในวาระสุดท้าย เป็นต้น

 3. ถอนตัวจากโปรแกรม: หากคุณตัดสินใจถอนตัวจากโปรแกรมกลางคัน แน่นอนว่าโรงเรียนย่อมต้องยกเลิก CoE เป็นธรรมดา ยิ่งในกฎใหม่ของออสเตรเลียที่โรงเรียนไม่สามารถออก CoE ซ้อนได้ด้วยแล้ว ก็เป็นการยากที่จะรักษาสถานะของวีซ่านักเรียนไว้ได้

 4. ผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ: หากผลการเรียนของคุณตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน CoE ของคุณอาจถูกเพิกถอนได้

 5. ไม่ชำระค่าเล่าเรียน: การไม่ชำระค่าเล่าเรียนตรงเวลาและไม่ทำข้อตกลงกับสถาบันอาจส่งผลให้ CoE ถูกยกเลิก

 6. ประพฤติตัวไม่เหมาะสม: การถูกลงโทษทางวินัยจากการประพฤติผิดทางวิชาการหรือไม่ใช่ทางวิชาการอาจส่งผลให้ CoE ถูกยกเลิก

 7. เหตุผลด้านสุขภาพ: หากคุณมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่ทำให้คุณไม่สามารถเรียนได้ CoE ของคุณอาจถูกเพิกถอน


เหตุผลที่ CoE ถูกยกเลิก จากฝั่งสถาบันการศึกษา

 1. ปิดโปรแกรม: หากโปรแกรมที่คุณลงทะเบียนเรียนอยู่ปิดตัวลงกะทันหัน CoE ของคุณก็เป็นโมฆะ

 2. ข้อผิดพลาดทางธุรการ: ถึงแม้จะเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการออก CoE อาจทำให้ CoE ถูกยกเลิกได้

 3. ปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า: หากคุณไม่ได้รับวีซ่าทหรือใบสมัครวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ CoE ของคุณอาจถูกยกเลิก


การถูกยกเลิก CoE ในออสเตรเลียจะส่งผลอย่างไรต่อคุณ

เมื่อ CoE ถูกยกเลิกในออสเตรเลีย และคุณไม่สามารถให้โรงเรียนออก CoE ใหม่ภายใน 28 วันได้ วีซ่านักเรียนของคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนได้


ในกรณีที่ CoE ถูกยกเลิก อิมมิเกรชั่นจะส่งหนังสือแจ้งความประสงค์พิจารณาการยกเลิกและให้คุณตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด หากคุณไม่ตอบกลับภายใน 28 วันด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ หรือโรงเรียนไม่ออก CoE ใหม่ให้  อิมมิเกรชั่นก็จะยกเลิกวีซ่านักเรียน และเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว คุณต้องเตรียมตัวออกจากประเทศหรือใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อไป


2 ทางเลือกหลัง CoE ถูกยกเลิก
 1. วางแผนออกนอกประเทศ:

หากคุณคิดว่าการเรียนในออสเตรเลียไม่ใช่หนทางของคุณจริงๆ หลังจาก CoE ของคุณถูกยกเลิก คุณอาจต้องการออกนอกประเทศ จากนั้นยกเลิกวีซ่านักเรียน (Subclass 500) ของคุณโดยสมัครใจจากประเทศบ้านเกิด


การยกเลิกวีซ่านักเรียนเองนั้นสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเอกสารสนับสนุน (CoE ที่ถูกยกเลิก) แทนที่จะรอจนกว่าอิมมิเกรชั่นยกเลิกวีซ่าขอบคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนยื่นขอวีซ่าอื่นๆ ในอนาคต


2. ให้โรงเรียนออก CoE ใหม่

หากคุณยังไม่ยอมแพ้กับความฝันในการเรียนของคุณ คุณยังสามารถกอบกู้ความฝันในการเรียนที่ออสเตรเลียได้แม้ว่า CoE ของคุณจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม


คุณสามารถทำได้โดยการขอ CoE ตัวใหม่จากสถาบันเดียวกันหรือสถาบันอื่น หลังจากนั้น คุณต้องขอใบปล่อยตัวจากสถาบันการศึกษาเดิมของคุณเพื่อยอมรับ CoE ใหม่ของคุณ ซึ่งขั้นตอนนี้แหละยาก เพราะเวลาที่คุณได้ CoE จากโรงเรียนใหม่ โรงเรียนเดิมไม่ยอมปล่อยตัวคุณง่ายๆ


คุณต้องมั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินการตรงเวลาและสอดคล้องกับเงื่อนไขวีซ่านักเรียนของคุณ มิฉะนั้น ความพยายามของคุณจะสูญเปล่า ซึ่งการมีเอเจ้นท์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ เพราะเอเจ้นท์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนหลายๆแห่ง จึงมึอำนาจต่อรองมากกว่านักเรียนเอง


บทความนี้ก็ได้เกริ่นไว้ให้ทราบเป็นแนวทางแล้วว่าต้องทำอย่างไรเพื่อมิให้ถูกยกเลิก CoE แต่หากน้องๆ ทำถูกต้องตามเงื่อนไขของวีซ่าทุกอย่าง แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคตอนที่น้องๆประสานงานกับโรงเรียน อย่ากังวลไป ทีมงาน TT&T Services ของเรายินดีช่วยเหลือพร้อมหาทางออกให้


 

บริการของเรา
 • ให้คำปรึกษา ฟรีสำหรับน้องๆที่พร้อมยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อเลือกสถาบันการศึกษาให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของน้องๆเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

 • บริการทำ Tax File Number

 • บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน

 • บริการแปลเอกสารโดย NAATI

 • บริการหาพี่พักและรถรับส่งสนามบิน Oneway และ Round Trip

 • และบริการอื่นๆอีกมากมาย


 

ช่องทางการติดต่อของเรา

Phone: (04) 7915 4195

LINE ID: @ttandtservices

อย่าตัดสินใจช้า เพราะวีซ่ารอคุณอยู่


96 views0 comments

Comments


bottom of page