top of page

Certificate vs. Diploma

สำหรับคนที่กำลังจะเข้าสู่โลกการทำงานหรือเบนเข็มไปประกอบอาชีพใหม่ การเรียนระดับวิชาชีพ Certificate หรือ Diploma ซึ่งเทียบได้กับปวช.และปวส.ของบ้านเรา ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมของคนรุ่นใหม่ในการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ใช้ได้จริง เช่น ทำอาหาร ทำบัญชี ดูแลผู้สูงอายุ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ฯลฯ ในระยะเวลาอันสั้นและเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน


ในปัจจุบัน ผู้เรียนมีหลักสูตรให้เลือกมากมายจากหลายสถาบัน ดังนั้น การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากนโยบายการศึกษาแห่งชาติของออสเตรเลีย(The Australia Qualifications Framework หรือ AQF)


ว่าแต่ Certificate Diploma และ Advanced Diploma มีความแตกต่างกันอย่างไร พี่ๆ มีคำตอบค่ะ


หลักสูตร Certificate

Certificate หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานทักษะความรู้เชิงปฏิบัติของสาขาอาชีพนั้นๆ แบ่งเป็น 4 ระดับ เริ่มตั้งแต่ Certificate I ไปจนถึง Certificate IV ยิ่งระดับสูงขึ้นไปเนื้อหาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้น โดย Certificate III และ IV จะใช้เวลาเรียนมากกว่าสองระดับแรก


Certificate I และ II

สอนความรู้และทักษะในการทำงานเบื้องต้น ขั้นตอนการทำงาน และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการงนที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาเรียน 0.5 – 1 ปี


Certificate III

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับการทำงานที่เจาะจงมากขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจเทคนิคการสื่อสารในการทำงานและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น รวมถึงสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างมีเหตุผล


Certificate IV

เมื่อเทียบกับหลักสูตรที่ได้กล่าวมาในข้างต้น Certificate IV เป็นหลักสูตรที่สอนเนื้อหาเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของงาน สามารถคิดตัดสินใจอย่างถูกต้อง ใช้เทคนิคและการสื่อสารในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือไม่ได้คาดหมาย


บางสาขาของหลักสูตร Cert IV ที่มีการฝึกงานด้วย สามารถนำวุฒินั้นไปยื่นสมัครงานหลังเรียนจบได้เลย เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียมีการสนับสนุนหลักสูตร Certificate เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ไม่ต้องเรียนระดับปริญญา


ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตร Certificate IV in Information Technology – Networking (ICT40120) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทบาทเชิงเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายไอทีในด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การรับมือกับปัญหาทางไอที การดูแลรักษาเครือข่าย การจัดการความสี่ยง การจัดการและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ การทดสอบระบบความปลอดภัย รวมถึงการเขียนโค้ด แนวทางการปฏิบัติงานกับหมู่คณะ เป็นต้น


หลักสูตร Diploma

Diploma หรือ หลักสูตรอนุปริญญา สอนเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าหลักสูตรข้างต้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของตนในอุตสาหกรรมหรือสายงานนั้นในมุมกว้างมากขึ้น โดยมีการสอนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ แนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบ อันเป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่บทบาทตำแหน่งผู้จัดการต่อไป


ระยะเวลาของหลักสูตรอนุปริญญา คือ 2 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาหรือความเข้มข้นของเนื้อหา ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นที่นิยม เช่น การบัญชี ภาวะผู้นำและการจัดการ การดูแลเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การทำอาหาร การบริการลูกค้า เป็นต้น ผู้ที่จบหลักสูตรอนุปริญญามีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่จบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ปัจจุบันคนนิยมเรียนหลักสูตรอนุปริญญา แล้วเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Pathway) ซึ่งจะเทียบเท่ากับเรียนวุฒิปริญญาตรี 1 ปี ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะทีเดียว


หลักสูตร Advanced Diploma

Advanced Diploma คือ หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูง แม้ว่าเนื้อหาจะคล้ยาคลึงกับหลักสูตรอนุปริญญา แต่จะสอนทักษะขั้นสูงขึ้นไปอีกในสายงานนั้น โดยเน้นเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเชิงกว้าง ใช้ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา 2 – 3 ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา เนื้อหาวิชาและระยะเวลาเรียนจะถูกออกแบบโดยสถาบันแต่ละแห่งเอง


ความแตกต่างด้านต่างๆ ของ Certificate และ Diploma


ระยะเวลา

ระยะเวลาในการเรียน Certificate และ Diploma แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดย Certificate อาจใช้เวลาเรียนระหว่าง 3 เดือน – 3 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและการออกแบบหลักสูตรของทางวิทยาลัยแต่ละแห่ง ส่วน Diploma ใช้เวลาเรียนเต็มเวลาตั้งแต่ 1 – 3 ปี บางสาขาที่เนื้อหาเข้มข้น เช่น หลักสูตรพยาบาล หรือ การบัญชี มีระยะเวลา 2 ปี


บางคนที่มีประสบการณ์หรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ก็สามารถย่อระยะเวลาลงไปอีก หรือบางคนที่มีเวลาเรียนแบบพาร์ทไทม์ก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนทั่วไป


ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร Certificate โดยมากจะน้อยกว่าหลักสูตร Diploma เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นกว่า รวมถึงการเรียนที่เข้มข้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนอาจพิจารณาถึงความคุ้มค่าต่อราคาและเทียบราคาของหลักสูตรที่สนใจระหว่างสถาบันต่างๆ ด้วย เพราะบางวิทยาลัยก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเรียนตามเงื่อนไขของสถาบัน


ความเข้มข้นของเนื้อหา

ทั้งหลักสูตร Certificate และ Diploma ต่างก็สอนเนื้อหาที่สดใหม่ เพียงแต่ความเข้มข้นของเนื้อหาต่างกันนั่นเอง โดยหลักสูตร Diploma จะเจาะลึกความรู้ด้านทฤษฏีและปฏิบัติมากกว่าหลักสูตร Certificate นอกจากนี้ ผู้เรียนหลักสูตร Diploma ยังต้องเข้าร่วมชั้นเรียนและกิจกรรมภาคปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ว่ามีความรู้ความสามารถในสิ่งที่เรียนมาจริง ตัวอย่างเช่น นักเรียนหลักสูตรพยาบาล ต้องฝึกงานตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตร เป็นต้นพอจะเห็นความแตกต่างระหว่าง Certificate และ Diploma แล้วใช่ไหมคะ หากน้องๆ สนใจเรียนหลักสูตรไหน มีข้อสงสัยประการใด พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษาในทุกมิติของการเรียนต่อในออสเตรเลียเลยค่ะ แอดไลน์มาได้ที่ ttandtservicesau นะคะ

9 views0 comments

Comments


bottom of page