top of page

เรียนต่อออสเตรเลียหลักสูตรไหนดี? แนวทางการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน


น้องๆ ที่กำลังตัดสินใจศึกษาต่อในออสเตรเลีย คงจะเคยได้ยินหลักสูตรประเภทต่างๆ มาบ้างแล้ว การศึกษาขั้นสูงในออสเตรเลียแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อุดมศึกษา (Higher Education) และการศึกษาวิชาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET/ Technical and Further EducationหรือTAFE) ประเภทที่น้องๆ จะเลือกเรียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการทำงานก่อนที่จะเปรียบเทียบตัวเลือกที่เรามีนั้น มีข้อควรพิจารณาว่า วุฒิการศึกษาที่ใช้ในแต่ละสายงานนั้นขึ้นอยู่กับ ระดับของตำแหน่งงาน เช่น งานที่เน้นทักษะวิชาชีพก็อาจจะใช้เพียงวุฒิอนุปริญญา หรือตำแหน่งงานระดับบริหารก็อาจต้องใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บางตำแหน่งงานก็อาจจะใช้ได้ทั้งสองอย่าง เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเราจะตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่จะเรียน เราก็เริ่มจากการพิจารณาว่าสายงานที่เราชอบนั้นมีตำแหน่งงานอะไรที่เราสนใจบ้าง จากนั้นก็ศึกษาข้อมูลว่าตำแหน่งนั้นต้องการคุณวุฒิอะไร จึงจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น


 

ความแตกต่างระหว่างอุดมศึกษาและการศึกษาวิชาชีพ

Higher Education

VET

ประเภทหลักสูตร

  • อนุปริญญา หรือสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

  • ปริญญาตรี

  • ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

​Certificates I, II, III, IV และ Diploma

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาในการเรียน 3 - 5 ปี (full-time)


หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เวลาในกาเรียน 1 – 3 ปี (full-time)

6 เดือน ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

รูปแบบการเรียน

การเรียนส่วนใหญ่เป็นภาคทฤษฎี โดยบางสาขาวิชามีภาคปฏิบัติร่วมด้วย เช่น การปฏิบัติในห้องวิจัยหรือคลินิก การฝึกงาน เป้นต้น

การเรียนแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเท่ากัน โดยวิธีการสอนจะสร้างกิจกรรมที่จำลองสภาพแวดล้อมการทำงานขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศจริง


บางสาขาวิชาอาจมีการฝึกงานร่วมด้วย

การประเมินผลการเรียน

การประเมินส่วนใหญ่ประเมินจากการสอบข้อเขียน รายงาน และบทความวิจัย ในหลักสูตรที่มีการฝึกงาน ก็จะมีการประเมินว่านักเรียนมีความสามารถหรือไม่อีกด้วย


โดยการแบ่งเกรดมีตั้งแต่ไม่ผ่าน (fail) ไปจนถึงดีเยี่ยม (high distinction)

แต่ละหลักสูตรจะมีการประเมินนักเรียนจากการสอบข้อเขียนซึ่งทดสอบความรู้ด้านทฤษฎี และกิจกรรมในห้องเรียนอื่นๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การรายงานหน้าชั้น เป็นต้น


ผลการประเมินมีเพียงผ่าน และไม่ผ่าน

​ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายจะถูกคิดตามรายวิชาหรือยูนิต ซึ่งราคาระหว่างนักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติยังต่างกันอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาของหลักสูตร ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น

กระบวนการสมัครเรียน

นักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านศูนย์แอดมิชชั่น (เช่น SATAC) หรือผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง

​นักเรียนสามารถสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ของสถาบันหรือที่แคมปัสได้ด้วยตัวเองหรือโดยผ่านเอเจ้นท์

ข้อกำหนดของผู้สมัคร

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ผู้สมัครเรียนต้องมี ATAR, Certificate IV, ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือผลสอบ Special Tertiary Admission Test (STAT)


ในหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย

หลักสูตร Certificate ส่วนใหญ่ไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร


ในระดับอนุปริญญา ผู้สมัตรต้องมีอย่างน้อย Certificate IV ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา หรือที่เทียบเคียงกัน


ผู้สมัครหลักสูตร VET จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครมีความสามารถในการเรียนหลักสูตรนั้นหรือไม่

เหมาะกับ

  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในเชิงลึก

  • ผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานที่ต้องใช้วุฒิปริญญา เช่น นักกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี

  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพ

  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในสายงานนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนระดับปริญญา8 views0 comments

コメント


bottom of page