top of page

ส่อง 15 สาขาอาชีพพยาบาลรายได้สูงสุด พร้อมโอกาส PRอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพระดับโลก พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการให้การดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยในทุกรูปแบบ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสุขภาพให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม


บทบาทของพยาบาลในออสเตรเลีย


พยาบาลในออสเตรเลียไม่เพียงแค่มีบทบาทการให้การดูแลและการตรวจสอบสภาพสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังรวมถึงหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสังคม พยาบาลในออสเตรเลียมีหน้าที่ในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การให้บริการในอาชีพนี้ต้องใช้ทักษะทางด้านการแพทย์และทักษะทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ฉับไวและซับซ้อน


โอกาสในอนาคตสำหรับอาชีพพยาบาลในออสเตรเลีย


สำหรับคนที่สนใจเข้าสู่อาชีพพยาบาลในออสเตรเลีย ก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการขอ PR ในอนาคต เนื่องจากออสเตรเลียมีนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมให้มีจำนวนพยาบาลที่เพียงพอในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงมีสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะของพยาบาลที่มีคุณภาพในอนาคต


ถ้าคุณกำลังพิจารณาเลือกอาชีพในสายงานพยาบาลและสงสัยว่าแต่ละสายมีรายได้อย่างไร ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 15 อาชีพพยาบาลที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในออสเตรเลียประจำปี 2023 สายอาชีพเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ค่าตอบแทนที่สูงแล้ว แต่ยังมอบโอกาสในการเติบโตทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน


1. พยาบาลปฏิบัติการ Nurse Practitioner - $129,500

พยาบาลปฏิบัติการ (NP) เป็นอาชีพที่ถูกฝึกอบรมเพื่อให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวินิจฉัยและรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการประสานงานในการดูแลผู้ป่วย


NP มีความรู้และทักษะขั้นสูงในการวินิจฉัยและจัดการกับภาวะทางการแพทย์หรือสุขภาพที่พบบ่อย นอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการวินิจฉัยด้านสุขภาพผู้ป่วยและตีความผลการวินิจฉัยนั้น ไปจนถึงจ่ายยาให้กับผู้ป่วยด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ NP เป็นหนึ่งในสายอาชีพพยาบาลที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในออสเตรเลียประจำปี 2023


NP มักจะให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรแก่ผู้ป่วยในสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล คลินิก บ้านพักคนชรา และการปฏิบัติงานส่วนตัว โดย NP จะใช้หลายๆศาสตร์ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น ผลการตรวจสุขภาพ) และมุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยให้ดีขึ้น

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $126,676

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $129,500

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $135,726

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ต้องมีปริญญาโทในระดับปริญญาตรีของสาขาที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาพยาบาลปฏิบัติการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลปฏิบัติการ: $62.26

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลปฏิบัติการ: $10,791.67


2. พยาบาลที่ปรึกษา Nurse Consultant - $118,721

พยาบาลที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้การสนับสนุนแก่แพทย์ องค์กรและผู้ป่วย บุคคลเหล่านี้ให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติทางการแพทย์และการพยาบาล การดำเนินงานทางคลินิก การดูแลผู้ป่วย เรื่องทางกฎหมายและจริยธรรม และนโยบายทางสุขภาพ


พยาบาลที่ปรึกษา มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติที่มีอยู่ สร้างโปรแกรมทางการแพทย์ใหม่ๆ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา พวกเขาอาจทำงานเพื่อให้การศึกษาและการฝึกอบรมให้แก่พยาบาลอื่นๆ ภายในองค์กรของพวกเขาด้วย เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $114,400.00

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $118,721.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $125,776.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีหรือปริญญาโทรด้านการพยาบาล (Bachelor or Master of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลที่ปรึกษา: $57.08

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลที่ปรึกษา: $9,893.42


3. ผู้จัดการพยาบาล Nurse Manager - $116,441

ผู้จัดการพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบุคลากรพยาบาลและดูแลการดำเนินงานประจำวันของสถานพยาบาล โดยผู้จัดการพยาบาลมีบทบาทหลากหลายและต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะทางคลินิกอย่างสูง


ผู้จัดการพยาบาลรับผิดชอบในการให้การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ การพัฒนาและใช้นโยบาย การจัดการงบประมาณ และการทำให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนระหว่างบุคลากรพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริหารซึ่งต้องใช้ทักษะในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาอย่างยอดเยี่ยม

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $102,311.00

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $116,441.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $128,341.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 6%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของผู้จัดการพยาบาล: $55.98

 • รายได้ต่อเดือนของผู้จัดการพยาบาล: $9,703.42


4. พยาบาลห้องฉุกเฉิน Emergency Room Registered Nurse - $108,784

พยาบาลห้องฉุกเฉิน (ER RNs) เป็นกลุ่มของพยาบาลที่ได้รับค่าจ้างสูงอีกกลุ่มหนึ่งในออสเตรเลีย เนื่องจากพวกเขามีบทบาทสำคัญในการให้การดูแลชีวิตผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน


พยาบาลห้องฉุกเฉินจะคอยตรวจสอบความต้องการของผู้ป่วย ให้การรักษาทางการแพทย์และยา สั่งการและตีความผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบค่าตัวเชิงชีวิต และให้การสนับสนุนด้านอารมณ์แก่ผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา


พยาบาลห้องฉุกเฉินต้องมีทักษะในการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์อย่างแม่นยำ และมีความรู้ในกระบวนการและมาตรการในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้พวกเขายังต้องมีทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน พยาบาลห้องฉุกเฉินยังร่วมมือกับนักการแพทย์ทางสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $82,472.00

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $108,784.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $135,069.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 6%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลห้องฉุกเฉิน: $52.30

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลห้องฉุกเฉิน: $9,065.33


5. วิสัญญีพยาบาล Certified Registered Nurse Anaesthetist (CRNA) - $104,018

วิสัญญีพยาบาลถือเป็นสายอาชีพพยาบาลที่มีรายได้สูงเป็นอันดับต้นๆ เพราะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงในการประเมินและเตรียมผู้ป่วยในการให้ยาชา/ยาสลบในการผ่าตัด ทำคลอด หรือรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน แต่ระหว่างการผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิดขึ้น วิสัญญีพยาบาลจึงต้องได้รับการฝึกฝนจนชำนาญและทำงานร่วมกับทีมวิสัญญีแพทย์ หมอผ่าตัด หมอฟัน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด


นอกจากนี้ วิสัญญีพยาบาลยังให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ดูแลเฝ้าระวังด้านการทำให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด ตลอดจนให้การพยาบาลและติดตามผลในระยะพักฟื้น

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $77,000.00

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $104,018.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $258,000.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาโทด้านการพยาบาล (Masters in Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของวิสัญญีพยาบาล: $50.01

 • รายได้ต่อเดือนของวิสัญญีพยาบาล: $8,668.17


6. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก Clinical Nurse Specialist - $102,708

พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก มีหน้าที่ให้บริการดูแลสุขภาพโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และมีความชำนาญเฉพาะด้าน พวกเขาเหล่านี้มีความรู้ทางคลินิกที่คัดสรรและฝึกฝนมาอย่างละเอียดโดยเน้นการดูแลและการรักษาโรคในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของสาขาวิชาพยาบาล และมักมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ การสอนและการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ


บางคนอาจมีหน้าที่เฉพาะด้านในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรืออาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และตรวจสอบการวินิจฉัยผลตรวจทางการแพทย์ และมีบทบาทในการเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพของพยาบาลทั้งภายในและภายนอกองค์กร


หน้าที่ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกเขาเชี่ยวชาญและสาขาวิชาที่พวกเขาเลือกทำงาน หากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเกี่ยวข้องกับคลินิกที่เฉพาะเจาะจง เช่น คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคระบบประสาท หรือคลินิกสูตินรีเวช พวกเขาอาจเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลเฉพาะด้านและการให้คำปรึกษากับทีมสามัญแพทย์และนักการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $101,010

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $102,708.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $121,184.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาโทด้านการพยาบาล (Masters in Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก: $49.38

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก: $8,559


7. พยาบาลสุขภาพจิต Mental Health Nurse - $97,891

พยาบาลสุขภาพจิต เป็นอีกแขนงหนึ่งของพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วินิจฉัย การดูแลช่วยเหลือ การบำบัดรักษาทางจิต การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต และการสร้างเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยทางจิต รวมถึงสร้างนวตกรรม แนวปฏิบัติ ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และทุกระยะของการเจ็บป่วยทั้งรายบุคคล และ กลุ่ม


พยาบาลสุขภาพจิต ทำหน้าที่โดยเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด อารมณ์ ตัวตนกับสุขภาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ภาวะผิดปกติทางจิต ประสาทจิตเวชศาสตร์ จิตเภสัชวิทยา ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฏหมาย ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจในประสบการณ์และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพ

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $80,000.00

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $97,891.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $119,394.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาโทด้านการพยาบาลสุขภาพจิต (Master of Mental Health Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 15.6%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลสุขภาพจิต: $47.06

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลสุขภาพจิต: $8,157.58


8. พยาบาลสาธารณสุข Public Health Nurse - $95,935

พยาบาลสาธารณสุข ก็คือพยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse หรือ RN) ที่ทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน


พยาบาลสาธารณสุขให้บริการประเมินสภาพสุขภาพ การคัดกรอง การให้บริการเชิงการศึกษาและอำนวยด้านทรัพยากรเพื่อช่วยให้บุคคลและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้น พวกเขาทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นและองค์กรชุมชนเพื่อให้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ


พวกเขาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงสุขภาพและส่งเสริมสภาพแวดล้อมและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข


เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $78,964.00

เงินเดือนเฉลี่ย: $95,935.00

เงินเดือนในระดับชำนาญ: $123,590.00

ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 5.4%

รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลสาธารณสุข: $46.12

รายได้ต่อเดือนของพยาบาลสาธารณสุข: $7,994.58


9. พยาบาลกุมารเวช Paediatric Nurse - $91,444

พยาบาลกุมารเวช มีหน้าที่ในการประเมิน วินิจฉัย การบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมศักยภาพทุกครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กในทุกช่วงอายุตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง เด็กป่วยเรื้อรัง เฉียบพลัน วิกฤต และระยะท้ายของชีวิต โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแล สร้างรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแล โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาลและความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นตัวตนของเด็กและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวเด็กป่วย ครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพ

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $78,964

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $91,444

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $118,820

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 13.9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลกุมารเวช: $43.96

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลกุมารเวช: $7,620.33

10. พยาบาลหัวใจ Cardiac Nurse - $88,879

พยาบาลโรคหัวใจเป็นผู้ประเมินภาวะผู้ป่วยในโรคหัวใจหลอดเลือด ทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้รักษาการพยาบาลผู้ป่วย รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่


พยาบาลโรคหัวใจยังมีหน้าที่ประเมินสุขภาพโรคหัวใจของผู้ป่วยทั้งในภาวะเรื้อรังและวิกฤตฉุกเฉินคอยดูแลเรื่องการให้ยา และติดตามกระบวนการรักษาและผลการรักษา นอกจากนี้ พยาบาลสายงานนี้ยังทำหน้าที่วิเคราะห์ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ และผลการทดสอบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย


งานด้านโรคหัวใจต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะคลอเรสเตอรอลสูง ความดันเลือดสูง ภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ จึงทำให้พยาบาลสายนี้สามารถปฏิบัติงานได้ในหลายหน่วย ทั้งผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน (Acute care) คลินิกโรคหัวใจ เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นต้น

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $78,964

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $88,879.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $109,580.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: Graduate Diploma in Nursing Science (Cardiac Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลโรคหัวใจ: $42.73

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลโรคหัวใจ: $7,406.58


11. พยาบาลผดุงครรภ์ Nurse Midwife - $84,611

พยาบาลผดุงครรภ์ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางให้มีความชำนาญด้านการดูแลผู้หญิง ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึงในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยเฉพาะ


ในส่วนของการทำคลอดและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งท้องไปจนถึงหลังคลอดนั้นนับว่าเป็นหน้าที่หลักของพยาบาลผดุงครรภ์ แต่บทบาทความรับผิดชอบด้านอื่นๆ ที่สำคัญนั้นยังมีอีกมาก เช่น ให้คำแนะนำด้านการวางแผนครอบครัว และการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่ การให้ความดูแลอื่นๆ นอกเหนือจากการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาล การติดตามภาวะสุขภาพของแม่และเด็กในครรภ์ การดูแลทารกแรกเกิด การพยาบาลแม่และทารกในระยะหลังคลอด การช่วยเหลือแม่และทารกในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินหรือโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $78,964

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $84,611

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $118,125

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลผดุงครรภ์: $40.68

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลผดุงครรภ์: $7,050.92


12. พยาบาลห้องผ่าตัด Perioperative Nurse - $82,979

พยาบาลห้องผ่าตัดมีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด หน้าที่มีตั้งแต่การเตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แจ้งเตือนและสื่อสารกับทีมงานแพทย์ ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ดูแลแผลผ่าตัด ฝึกงานตามเกณฑ์ความปลอดภัย และให้คำแนะนำและการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังผ่าตัด การทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัดมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและควบคุมกระบวนการผ่าตัดเพื่อดูแลผู้ป่วยในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $77,393

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $82,979

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $118,484

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลห้องผ่าตัด: $39.89

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลห้องผ่าตัด: $6,914.92

13. พยาบาลผู้จัดการเคส Nurse Case Manager - $80,963

การดูแลรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน นอกจากจะคำนึงถึงการดูแลที่เหมาะสมมีมาตรฐานและคุณภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรสุขภาพ (utilization management) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งหมด การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการให้ข้อมูลเรื่องความต้องการของผู้ป่วยแก่แพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นรายกรณีจึงมีความจำเป็น ดังนั้น พยาบาลผู้จัดการเคสจึงมีบทบาทหน้าที่ดังกว่า โดยอาจเป็นพยาบาลประจำการที่มีประสบการณ์ หัวหน้าหอผู้ป่วย หรือพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อน ทั้งนี้พยาบาลผู้จัดการเคสต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความรู้ในระบบการดูแลสุขภาพ เป็นผู้นำในการอำนวยความสะดวกและหรือประสานงานแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาด้วย

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $77,386

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $80,963

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $104,411

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลผู้จัดการเคส: $38.92

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลผู้จัดการเคส: $6,746.92


14. พยาบาลวิชาชีพ Registered Nurse (RN) - $80,015

พยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่ให้การพยาบาล ให้คำปรึกษาและฝึกทักษะในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และกลุ่มบุคคล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพ และช่วยใจกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูจากความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอย่างสงบ


พยาบาลวิชาชีพทำหน้าที่โดยการประเมินและวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย กำหนดแผนการพยาบาลและนำแผนการนี้ไปปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์ ไปจนถึงประสานการดูแลในระบบริการ การเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจหรือทดสอบต่างๆ ทำหัตถการ ตลอดจนการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการพยาบาล การบำบัดรักษาของแพทย์และทีมสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งการช่วยสอน กำกับ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาพยายาล นักศึกษาด้านสุขภาพ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานอื่นๆในสถานพยายาล

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $76,147.00

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $80,015.00

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $97,916.00

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลผู้จัดการเคส: $38.47

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลผู้จัดการเคส: $6,667.92


15. พยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้าน Home Care Registered Nurse - $78,964

พยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้าน เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพในบ้านของผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีการจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาให้มีความสะดวกสบายมากที่สุด


พยาบาลสาขานี้ให้บริการหลากหลาย ตั้งแต่การตรวจสอบสัญญาณชีพ การให้ยา การดูแลแผลและการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้านยังทำงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • เงินเดือนในระดับเริ่มต้น: $77,022

 • เงินเดือนเฉลี่ย: $78,964

 • เงินเดือนในระดับชำนาญ: $82,301

 • ข้อกำหนดทางการศึกษา: ปริญญาตรีด้านการพยาบาล (Bachelor of Nursing)

 • อัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน: 9%

 • รายได้ต่อชั่วโมงของพยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้าน: $37.96

 • รายได้ต่อเดือนของพยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้าน: $6,580.33


โดยสรุป อาชีพพยาบาลในออสเตรเลียเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีความต้องการสูงในวงการด้านสุขภาพ พยาบาลสาขาตั้งๆ ในออสเตรเลียต้องมีการศึกษาและการฝึกอบรมในระดับปริญญา และเข้าใจถึงหลักการในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อน ดังนั้นการเป็นพยาบาลต้องการใช้ความตั้งใจสูงและเป็นอาชีพที่ได้รับค่าจ้างสูงในออสเตรเลีย


หากคุณสนใจที่จะเรียนต่อด้านพยาบาลเพื่อนำไปสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงและการเป็น PR ในออสเตรเลีย สามารถติดต่อ TT&T Services เพื่อขอคำปรึกษาได้ค่ะ

253 views0 comments

Comments


bottom of page