top of page

รัฐบาลออสเตรเลียจะเปลี่ยนจาก (Genuine Temporary Entrant) GTE เป็น GST (Genuine Student Test)


รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนจากการยื่น Genuine Temporary Entrant (GTE) หรือจดหมายอธิบายถึงเหตุผลในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลียเป็น Genuine Student Test (GST) หรือ แบบทดสอบความเป็นนักเรียน สำหรับผู้ที่จะมาเรียนที่ออสเตรเลียตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป


แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาแผน GST แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้ในต้นปี 2024 เป็นต้นไป


GST เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินว่าผู้สมัครวีซ่าตั้งใจมา “เรียน” ที่ออสเตรเลียอย่างแท้จริง เพื่อรักษาคุณภาพและความซื่อตรงของระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย โดยพิจารณาประกอบกับ

  • ผลทดสอบภาษา (English language proficiency)

  • ประวัติการศึกษา (academic background)

  • ความสามารถทางการเงินและแหล่งที่มาทางการเงิน (financial capacity and resources)

  • จุดประสงค์ในการมาเรียน (purpose of study)

  • ความเชื่อมโยงกับประเทศออสเตรเลีย (links to Australia)

เจ้าหน้าที่พิจารณาหลักฐานข้างต้นร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคคลนั้นๆ โดยมีการถามถึงเหตุผลที่อยากจะมาเรียนที่ออสเตรเลีย แผนการทำงานในอนาคต (ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ลงเรียน) ไปจนถึงสถานะทางการเงินว่ามีความสามารถมาเรียนที่ออสเตรเลียจริงหรือไม่


ทำไมรัฐบาลต้องการเปลี่ยนเป็น GST

ที่ผ่านมา GTE ที่เราใช้ยื่นสมัครวีซ่าอยู่ประจำนั้นเป็นที่ครหาว่าเป็นเหตุผลให้วีซ่านักเรียนของหลายคนถูกปฏิเสธเพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกบุคคล ในหลายครั้งเจ้าหน้าที่สองคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันว่าหลักฐานและเหตุผลในการมาเรียนของนักเรียนคนนั้นเข้าเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งเหตุผลของเจ้าหน้าที่สองคนก็อาจจะถูกต้องทั้งคู่ ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาวีซ่าของ “คำสั่งรัฐมนตรีหมายเลข 69” (Ministerial Direction Number 69)


การที่เจ้าหน้าที่บางคนปฏิเสธวีซ่าเพราะพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่างแล้วพบว่านักเรียนคนนั้นไม่ตั้งใจจะมาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเพียงชั่วคราว (temporary) อย่างไรก็ตามนักเรียนแต่ละคนก็อาจมีความตั้งใจที่เปลี่ยนไปหลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้ เช่น บางคนมาเรียนต่อในสาขาวิชา PR Pathways ทำให้แผนการมาเรียนที่ออสเตรเลียเปลี่ยนไปจากตอนแรก


ดังนั้นการพิจารณา “การมาอยู่อาศัยเพียงชั่วคราว” (temporary) ของนักเรียนจะถูกกำจัดทิ้งไป และเมื่อแนวทางใหม่ถูกนำมาใช้ รัฐบาลจะพิจารณาถึง “ความตั้งใจมาเรียนอย่างแท้จริง” (genuine) มากกว่าจะไปพิจารณาเหตุผลด้าน “การมาอยู่อาศัยเพียงชั่วคราว” (temporary)


แม้ว่าจะฟังดูเหมือนทำให้การขอวีซ่าง่ายขึ้น แต่ GST ก็ยังคงความเข้มงวดในการพิจารณาวีซ่าไม่ต่างจาก GTE เพราะนักเรียนที่วีซ่าผ่านแล้วได้มาเรียนที่ออสเตรเลียจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนบางคนเปลี่ยนหลักสูตรไปมาหรือมาเรียนๆ เล่นๆ แล้วเรียนไม่จบอย่างที่เคลมไว้ในจดหมาย อันส่งผลต่อความทรงสิทธิ์ของวีซ่านักเรียนและคุณภาพของการศึกษาประเทศ


GST และความเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานและตลาดแรงงานของออสเตรเลียในอนาคต

หลักการพิจารณาวีซ่าด้วย GST จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาเรียนต่อหลักสูตร PR Pathways ไปจนถึงปัญหาการเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ


ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายจ้างอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ รวมถึงผู้ถือวีซ่านักเรียนโดยการให้ทำงานเกินชั่วโมงและจ่ายค่าแรงน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การนำ GST มาใช้จึงสอดคล้องกับพ.ร.บ.การแก้ไขการย้ายถิ่นฐาน หรือ Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปราบปราบการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างต่างชาติที่มีแผนจะย้ายถิ่นฐาน


ในอนาคต แนวทางวีซ่าใหม่นี้จะถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกวีซ่าสำหรับวีซ่าที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง (employer-sponsored visas) การยกเลิกวีซ่าโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในวีซ่าระดับ subclass 482 - Temporary Skill Shortage และ subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) โดยที่เงื่อนไขวีซ่า 8607 สำหรับวีซ่า 482 และเงื่อนไขวีซ่า 8608 สำหรับวีซ่า 494 ต้องการให้ผู้ถือวีซ่าหลักไม่หยุดจ้างงานกับนายจ้างของพวกเขาเกิน 60 หรือ 90 วันตามลำดับ


นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนออื่นๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ของวีซ่าทำงานที่ให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างต่างชาติ โดยการขยายเวลาที่ถือว่าละเมิดเงื่อนไขในการหยุดจ้างงานได้นานถึง 12 เดือน และให้สิทธิพิเศษให้กับผู้ถือวีซ่าเหล่านี้ในการไปทำงานให้กับนายจ้างอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติการจ้างงานจากนายจ้างใหม่

341 views0 comments

Comments


bottom of page