top of page

ระบบการแบ่งเกรดในระดับอุดมศึกษาและ TAFE/VET ในออสเตรเลีย


บทความนี้จะอธิบายรระบบการแบ่งเกรดที่ใช้ทั่วไปในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาวิชาชีพในออสเตรเลีย ความหมายของรหัสต่างๆ และการแปลเปอร์เซ็นต์และเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระบบแบ่งเกรด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยลดความกังวลลงได้ครึ่งหนึ่งเมื่อน้องๆมาเรียนต่อในออสเตรเลีย

 

อย่างไรก็ตามระบบการแบ่งเกรดที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไป สถาบันแต่ละแห่งอาจมีระบบการให้คะแนนหรือเกณฑ์คะแนนเปอร์เซ็นต์เป็นของตัวเองแตกต่างกันไป หากน้องๆ มีข้อสงสัย สามารถสอบถามกับสถาบันที่เรียนอยู่ได้โดยตรงค่ะ

 

ระบบการให้คะแนนระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียใช้ระบบการให้คะแนนแบบอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

 • P (ผ่าน): สำหรับคะแนนระหว่าง 50% - 64% แสดงว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์การเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาพอสมควร

 • PC (ผ่านเกณฑ์ ): สำหรับคะแนนระหว่าง 45% - 49% เฉพาะวิชาที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับวิชาต่อเนื่อง และไม่จำเป็นสำหรับการรับรองวิชาชีพ

 • CR (เครดิต): สำหรับคะแนนระหว่าง 65% - 74% แสดงว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์การเรียนรู้และแสดงความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดี

 • D (เกียรติยศ): สำหรับคะแนนระหว่าง 75% - 84% แสดงว่านักศึกษาผ่านเกณฑ์การเรียนรู้และแสดงความเข้าใจในเนื้อหาในระดับสูง

 • HD (เกียรติยศระดับสูง): สำหรับคะแนนระหว่าง 85% - 100% แสดงว่านักศึกษาไม่เพียงแต่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังแสดงความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้อย่างยอดเยี่ยม

 • F (ไม่ผ่าน): สำหรับคะแนนระหว่าง 0% - 49% แสดงว่านักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้และไม่เข้าใจเนื้อหา


ระบบ Grade Point

มหาวิทยาลัยบางแห่งในออสเตรเลียยังใช้คะแนนตัวเลข (Grade Point) เพื่อช่วยให้นักศึกษานำไปคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)


GPA คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทั้งหมดที่ผู้เรียนได้รับตลอดภาคเรียน ไตรมาส หรือแม้กระทั่งตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยคำนวณโดยการนำคะแนนตัวเลขที่ได้รับในแต่ละวิชา คูณด้วยจำนวนหน่วยกเครดิตของวิชา นำผลลัพธ์ทั้งหมดมารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนวิชาที่คุณลงเรียนทั้งหมด


ระบบคะแนนตัวเลขในออสเตรเลีย มีอยู่ 2 แบบหลัก ได้แก่ ระบบ 7 คะแนน และระบบ 4 คะแนน ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างคะแนนตัวเลขที่สอดคล้องกับแต่ละเกรดในทั้งสองระบบ

ชื่อเกรด

ช่วงคะแนนเปอร์เซ็นต์

เกรดพอยต์ (ระบบ 7 คะแนน)

เกรดพอยต์ (ระบบ 4 คะแนน)

High Distinction (เกียรติยศสูง)

85-100%

7

4

Distinction (เกียรติยศ)

75-84%

6

3.5

Credit (เครดิต)

65-74%

5

3

Pass (ผ่าน)

50-64%

4

2

Fail (ไม่ผ่าน)

0-49%

0

0


ระบบการให้คะแนนเกียรตินิยม

เกียรตินิยม คือ การศึกษาเพิ่มเติม 1 ปี ต่อจากการจบปริญญาตรี 3 ปี โดยเน้นที่การทำวิจัย นักศึกษาที่วางแผนจะศึกษาต่อเนื่องแบบเกียรตินิยมอาจจะเจอกับระบบการให้คะแนนที่แตกต่างไป ดังนี้

เกรด

ช่วงคะแนนเปอร์เซ็นต์

คำอธิบาย

H1

80-100%

เกียรติยศอันดับหนึ่ง (First Class Honours)

H2A

75-79%

เกียรติยศอันดับสอง (เกียรติยศนิยมอันดับหนึ่ง - Second Class Honours Division A)

H2B

70-74%

เกียรติยศอันดับสอง (เกียรติยศนิยมอันดับสอง - Second Class Honours Division B)

H3

65-69%

เกียรติยศอันดับสาม (เกียรติยศผ่านเกณฑ์ - Third Class Honours)

P

50-64%

ผ่าน (Pass)

N

0-49%

ไม่ผ่าน (Fail)

 

ระบบการให้คะแนนใน TAFE และ VET

สำหรับนักเรียนที่เลือกที่จะเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Training) ในประเทศออสเตรเลียผ่านโปรแกรมประกาศนียบัตร (Diploma) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (Advanced Diploma) จะมีระบบการให้คะแนนที่แตกต่างไปเล็กน้อย ดังต่อไปนี้


 • TAFE (Technical and Further Education): เป็นโปรแกรมที่ดำเนินการโดยรัฐบาล มุ่งเน้นการให้การฝึกอบรมและการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกรรม เสริมความงาม ก่อสร้าง โดยมีสถาบัน TAFE อยู่ในทุกรัฐของออสเตรเลีย

 • VET (Vocational Education and Training): หมายถึง การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งหมดที่เปิดสอนในออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงทั้ง TAFE และโปรแกรมอื่นๆ ที่เปิดสอนโดยผู้ให้บริการเอกชน


ระบบการให้คะแนน หลักสูตร TAFE และ VET ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ตัวอักษรเป็นเกรด แต่จะประเมินว่านักเรียนมีความสามารถ (Competent) หรือยังไม่มีความสามารถ (Not Yet Competent) โดยพิจารณาจากผลการเข้าร่วมในชั้นเรียนและงานที่ส่ง


สำหรับบางหลักสูตร TAFE และ VET อาจมีการให้เกรด ซึ่งแบ่งเป็น

 • Competent (มีความสามารถ)

 • Competent with Merit/Credit (มีความสามารถ ดีเด่น)

 • Competent with Distinction (มีความสามารถ ยอดเยี่ยม)

 

ระบบการให้คะแนนของ TAFE และ VET

CA/CY – บรรลุผล (Competency Achieved/Competent)

 • คะแนนนี้แสดงว่านักเรียนสามารถปฏิบัติงานประเมินในสาขาที่เรียนได้อย่างเหมาะสม

CD – บรรลุผลดีเด่น (Competent with Distinction)

 • คะแนนนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่เพียงแค่แสดงความสามารถ แต่ยังแสดงถึงความเชี่ยวชาญในระดับสูงในสาขาที่เลือกเรียน

CM – บรรลุผลดี (Competent with Merit/Competent with Credit)

 • คะแนนนี้แสดงว่านักเรียนสามารถแสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับสูงในสาขาที่เลือกเรียน

CN – ยังไม่บรรลุผล (Not Yet Competent)

 • คะแนนนี้แสดงว่านักเรียนยังไม่แสดงทักษะปฏิบัติที่เพียงพอในการปฏิบัติงานประเมินในสาขาที่เลือกเรียน


 

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษา ฟรีสำหรับน้องๆที่พร้อมยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อเลือกสถาบันการศึกษาให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของน้องๆเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

 • บริการทำ Tax File Number

 • บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน

 • บริการแปลเอกสารโดย NAATI

 • บริการหาพี่พักและรถรับส่งสนามบิน Oneway และ Round Trip

 • และบริการอื่นๆอีกมากมาย

ช่องทางการติดต่อของเรา

Phone: (04) 7915 4195

LINE ID: @ttandtservices


อย่าตัดสินใจช้า เพราะวีซ่ารอคุณอยู่

2 views0 comments

Comments


bottom of page