top of page

คอร์สยอดนิยมที่นำไปสู่วีซ่า Temporary Skill Shortage Visa (Subclass 482)


ในปัจจุบัน ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางในสาขาต่างๆ หนึ่งในวิธีที่สามารถนำไปสู่วีซ่า Temporary Skill Shortage visa (subclass 482) คือการเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในคอร์สที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานออสเตรเลีย➡️ Temporary Skill Shortage Visa (Subclass 482) คืออะไร❓

Temporary Skill Shortage Visa (subclass 482) หรือที่เรียกว่า TSS visa เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศสามารถทำงานในออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลาชั่วคราว โดยนายจ้างในออสเตรเลียจะต้องเป็นผู้สปอนเซอร์และรับรองความจำเป็นในการจ้างงานบุคคลนั้นๆ วีซ่านี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในบางสาขา➡️ ประเภทของวีซ่า TSS

วีซ่า Subclass 482 (TSS) มี 3 ประเภท

🔸 ระยะสั้น (Short-Term Stream) - สูงสุด 2 ปี

🔸 ระยะกลาง (Medium-Term Stream) - สูงสุด 4 ปี

🔸 ข้อตกลงแรงงาน (Labour Agreement Stream)


➡️ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือวีซ่า TSS

🔸 อาศัยและทำงานในออสเตรเลียได้นานถึงส 4 ปี

🔸 สามารถศึกษาต่อในออสเตรเลีย

🔸 สามารถรวมครอบครัวใกล้ชิดไว้ในวีซ่า 482

🔸สามารถยื่นขอ PR ได้ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ)


➡️ คอร์สยอดนิยมที่นำไปสู่วีซ่า Temporary Skill Shortage Visa


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology - ICT)

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้สาขา ICT เป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย มีดังนี้

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจดิจิทัลของออสเตรเลียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานทักษะด้าน ICT สูงขึ้น

  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: รัฐบาลออสเตรเลียกำลังลงทุนอย่างมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น การวางระบบเครือข่าย NBN โครงการเหล่านี้ต้องการแรงงานทักษะด้าน ICT จำนวนมาก

  • ทักษะที่หลากหลาย: สาขา ICT ครอบคลุมงานด้านต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ความหลากหลายนี้หมายความว่ามีโอกาสสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ที่มีความสามารถหลากหลาย


 คอร์สยอดนิยมในสาขานี้ ได้แก่

▫️ การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Development): การเรียนรู้วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ การใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งต่าง ๆ เช่น Java, Python, Swift ซึ่งเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน

▫️การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การใช้ SQL, R, และ Python เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

▫️ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity): การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การจัดการความปลอดภัยของระบบ และการตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรต่าง ๆ

▫️วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering): การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ การใช้เทคนิคการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์


วิศวกรรม (Engineering)

ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนวิศวกรอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีความต้องการสูงสำหรับวิศวกรที่มีทักษะในหลากหลายสาขา สาเหตุหลักมาจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: ออสเตรเลียกำลังลงทุนอย่างมหาศาลในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะ โครงการเหล่านี้ต้องการวิศวกรในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโครงสร้าง

  • การเติบโตของภาคเอกชน: เศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานทักษะสูงในภาคเอกชน ธุรกิจต่างๆ ต้องการวิศวกรเพื่อออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการ

  • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ส่งผลให้มีความต้องการวิศวกรที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมข้อมูล และวิศวกรรมชีวภาพ


ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ออสเตรเลียจึงมีโอกาสมากมายสำหรับวิศวกรที่มีทักษะ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมในออสเตรเลียควรพิจารณาศึกษาต่อในคอร์สที่เกี่ยวข้องและขอวีซ่า TSS visa

▫️วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering): การเรียนรู้การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน และอาคาร

▫️วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering): การออกแบบ การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ

▫️วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering): การศึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า และการออกแบบวงจรไฟฟ้า

▫️วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering): การสำรวจและการพัฒนาเหมืองแร่ รวมถึงการจัดการกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในเหมือง


การดูแลสุขภาพ (Healthcare)

ประชากรออสเตรเลกำลังมีอายุมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลออสเตรเลียจึงมีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ และมอบโอกาสในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา


สาขาวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพในออสเตรเลียมีมาตรฐานสูง เงินเดือนดี และมีโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ คอร์สเหล่านี้ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม อาทิ

▫️การพยาบาล (Nursing): การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการยา และการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง

▫️การแพทย์ทั่วไป (General Medicine): การศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน การวินิจฉัยและการรักษาโรคต่าง ๆ

▫️การทันตแพทย์ (Dentistry): การฝึกฝนทักษะในการดูแลฟันและปาก การวินิจฉัยและการรักษาปัญหาทางทันตกรรม

▫️การบำบัดโรค (Therapy): การศึกษาวิธีการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมถึงการบำบัดทางกายภาพ การบำบัดด้วยการพูด และการบำบัดทางอาชีพ


การก่อสร้าง (Construction)

เนื่องจากออสเตรเลกำลังเผชิญกับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยนี้กระตุ้นให้เกิดความต้องการแรงงานทักษะด้านการก่อสร้างอย่างมหาศาล สายงานด้านการก่อสร้างดังต่อไปนี้ เป็นอีกหนึ่งในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออสเตรเลีย

▫️การบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management): การเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง การควบคุมงบประมาณ และการจัดการทรัพยากร

▫️การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design): การเรียนรู้การออกแบบและวางแผนโครงสร้างอาคาร การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบสถาปัตยกรรม

▫️การจัดการสถานที่ก่อสร้าง (Site Management): การเรียนรู้วิธีการจัดการงานก่อสร้าง การตรวจสอบความปลอดภัย และการประสานงานกับทีมงานและผู้รับเหมาช่วง


การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training)

ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนครูและผู้ฝึกอบรมที่มีทักษะ สาเหตุหลักมาจากประชากรออสเตรเลียที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเกษียณอายุของครูรุ่นเก่า ส่งผลให้ความต้องการครูและผู้ฝึกอบรมใหม่ ๆ เพิ่มสูงขึ้น


รัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนอย่างมากต่อสาขาวิชาชีพนี้ โดยมีการเสนอเงินทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาต่อในสาขาการศึกษาและการฝึกอบรม


นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ครูและผู้ฝึกอบรมสามารถทำงานในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการฝึกอบรมภาคเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร


▫️การสอนในระดับอนุบาล (Early Childhood Education): การเรียนรู้วิธีการสอนเด็กเล็ก การพัฒนาทักษะพื้นฐาน และการดูแลเด็กในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา

▫️การสอนในระดับประถมศึกษา (Primary Education): การฝึกอบรมการสอนในระดับประถมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการห้องเรียน

▫️การสอนในระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education): การเตรียมตัวเป็นครูในระดับมัธยมศึกษา การสอนวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

▫️การฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training): การสอนทักษะและความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การทำอาหาร การจัดการธุรกิจ และการดูแลสุขภาพ❇️ ข้อดีของการศึกษาต่อในหลักสูตรที่นำไปสู่ TSS visa ❇️ 

🔹 เพิ่มโอกาสในการหางานในออสเตรเลีย: ผู้ประกอบการชาวออสเตรเลียมักมองหาผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานในสาขาที่เป็นที่ต้องการ

🔹 ได้สร้างคอนเนคชั่นในสายงาน: หลักสูตรเหล่านี้มักมีโอกาสให้คุณได้ฝึกงานหรือทำงานกับบริษัทในออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างคอนเนคชั่นในสายงานและหางานหลังสำเร็จการศึกษาได้ง่ายขึ้น

🔹 เข้าถึงบริการสนับสนุนวีซ่า: สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าที่สามารถช่วยคุณในกระบวนการขอวีซ่า TSS

🔹 เส้นทางสู่การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย: การได้รับ TSS visaสรุป

การเลือกคอร์สที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในออสเตรเลียเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า Temporary Skill Shortage visa (subclass 482) การวางแผนล่วงหน้าและการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่มีความต้องการสูง รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขานั้นๆ จะช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสประสบความสำเร็จในการยื่นขอวีซ่า TSS และเริ่มต้นชีวิตการทำงานในออสเตรเลียได้อย่างมั่นคงได้ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาฟรีวันนี้:

✉️ Facebook Inbox: TT&T Services

✉️ Line Official: @ttandtservices

📞 Thailand: 083 561 4166

📞 Sydney: 0466 826 788

📞 Melbourne: 0479 154 195


💫 อย่าตัดสินใจช้า วีซ่ารอคุณอยู่ 💫


 #วีซ่านักเรียน #วีซ่าออสเตรเลีย #เรียนต่อต่างประเทศ #เรียนต่อออสเตรเลีย #ท่องเที่ยวออสเตรเลีย #วีซ่าติดตาม #ปรึกษาวีซ่าฟรี #studentvisaconsultant #studentvisaaustralia #studyinaustralia

20 views0 comments

Comments


bottom of page